ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ.; พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 83–102, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679. Acesso em: 25 may. 2022.