พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong); พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara); โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee). วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 103–125, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441. Acesso em: 25 may. 2022.