นอจิ ฮ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุล น.; ภัทราวิวัฒน์ ก. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 63–82, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482. Acesso em: 25 may. 2022.