ใจเด็จ ส. การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 107–123, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999. Acesso em: 23 may. 2022.