สุมาลย์โรจน์ ธ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุล น.; งามทิพย์วัฒน์ เ. ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 126–145, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624. Acesso em: 25 may. 2022.