ตั้งเจริญ ป.; พิมพ์ทอง ศ. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 146–165, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199. Acesso em: 1 dec. 2022.