ครามานนท์ ส.; พึ่งโพธิ์สภ น.; แสนอุบล ค. การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 171–192, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734. Acesso em: 23 may. 2022.