แขดวง ก.; พิมพ์ทอง ศ.; พูนพล พ. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 124–143, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923. Acesso em: 29 nov. 2022.