นุราช ป.; อินทรกำแหง อ.; กศวยุธ เ. เ. ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 71–90, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056. Acesso em: 21 may. 2022.