อัซซอลีฮีย์ ม. พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 15–34, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739. Acesso em: 21 may. 2022.