ตุดเกื้อ ธ.; และหีม เ.; สิทธิชัย ฤ. แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 91–106, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878. Acesso em: 23 may. 2022.