สกุลพงศ์ น. ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 35–52, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970. Acesso em: 21 may. 2022.