จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1–14, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000. Acesso em: 21 may. 2022.