หนูสมตน ว. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 53–70, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568. Acesso em: 29 nov. 2022.