อินทรกำแหง อ.; เอกปัญญาสกุล ฉ.; กิจธรธรรม ว.; วัฒนานนท์สกุล ส.; วานิชกร อ.; พิมพ์ทอง ศ.; ประเสริฐสิน อ.; ตันติวิวัทน์ ส.; ชวโนวานิช เ.; สุทธิแป้น พ. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 42–62, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763. Acesso em: 25 may. 2022.