วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda; พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N.; โยเหลา yoelao ด. dusadee; สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 191–207, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745. Acesso em: 25 may. 2022.