ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 25–41, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682. Acesso em: 25 may. 2022.