ตันติมาลา ช. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1–24, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634. Acesso em: 5 jul. 2022.