ทาเจริญศักดิ์ ม.; กิจธรธรรม ว.; ภัทราวิวัฒน์ ก. การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. Journal of Behavioral Science for Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 166–190, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622. Acesso em: 21 may. 2022.