ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ., & พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. (2017). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 83–102. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679