พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara), & โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee). (2018). วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 103–125. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441