นอจิ ฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., & ภัทราวิวัฒน์ ก. (2018). ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 63–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482