ใจเด็จ ส. (2019). การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 107–123. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999