สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., & งามทิพย์วัฒน์ เ. (2018). ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 126–145. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624