ตั้งเจริญ ป., & พิมพ์ทอง ศ. (2017). สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 146–165. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199