ครามานนท์ ส., พึ่งโพธิ์สภ น., & แสนอุบล ค. (2019). การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ. Journal of Behavioral Science for Development, 11(2), 171–192. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734