แขดวง ก., พิมพ์ทอง ศ., & พูนพล พ. (2019). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 124–143. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923