นุราช ป., อินทรกำแหง อ., & กศวยุธ เ. เ. (2019). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 71–90. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056