อัซซอลีฮีย์ ม. (2019). พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 15–34. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739