ตุดเกื้อ ธ., และหีม เ., & สิทธิชัย ฤ. (2019). แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 91–106. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878