สกุลพงศ์ น. (2019). ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 35–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970