จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. (2019). ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 1–14. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000