หนูสมตน ว. (2019). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 53–70. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568