อินทรกำแหง อ., เอกปัญญาสกุล ฉ., กิจธรธรรม ว., วัฒนานนท์สกุล ส., วานิชกร อ., พิมพ์ทอง ศ., ประเสริฐสิน อ., ตันติวิวัทน์ ส., ชวโนวานิช เ., & สุทธิแป้น พ. (2018). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 42–62. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763