วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N., โยเหลา yoelao ด. dusadee, & สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C. (2018). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 191–207. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745