ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. (2018). พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 25–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682