ตันติมาลา ช. (2018). การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 1–24. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634