ทาเจริญศักดิ์ ม., กิจธรธรรม ว., & ภัทราวิวัฒน์ ก. (2018). การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 166–190. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622