(1)
ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ.; พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. J. Beh Sci f Dev 2017, 10, 83-102.