(1)
พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong); พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara); โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee). วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 103-125.