(1)
นอจิ ฮ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุล น.; ภัทราวิวัฒน์ ก. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 63-82.