(1)
สุมาลย์โรจน์ ธ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุล น.; งามทิพย์วัฒน์ เ. ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 126-145.