(1)
ตั้งเจริญ ป.; พิมพ์ทอง ศ. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. J. Beh Sci f Dev 2017, 10, 146-165.