(1)
Ubonsai, K.; Vanindananda, N.; Peungposop, N. Psychological Characteristics and Work Situations As Correlates of Teachers’ Sufficiency Economy Socialization ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานของครูที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. J. Beh Sci f Dev 2013, 5.