(1)
ครามานนท์ ส.; พึ่งโพธิ์สภ น.; แสนอุบล ค. การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ. J. Beh Sci f Dev 2019, 11, 171-192.