(1)
นุราช ป.; อินทรกำแหง อ.; กศวยุธ เ. เ. ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. J. Beh Sci f Dev 2019, 11, 71-90.