(1)
ตุดเกื้อ ธ.; และหีม เ.; สิทธิชัย ฤ. แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. J. Beh Sci f Dev 2019, 11, 91-106.