(1)
หนูสมตน ว. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. J. Beh Sci f Dev 2019, 11, 53-70.