(1)
อินทรกำแหง อ.; เอกปัญญาสกุล ฉ.; กิจธรธรรม ว.; วัฒนานนท์สกุล ส.; วานิชกร อ.; พิมพ์ทอง ศ.; ประเสริฐสิน อ.; ตันติวิวัทน์ ส.; ชวโนวานิช เ.; สุทธิแป้น พ. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 42-62.