(1)
วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda; พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N.; โยเหลา yoelao ด. dusadee; สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 191-207.